Empower Jezelf

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EMPOWER JEZELF
Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Empower Jezelf. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Empower Jezelf. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES
a. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s en producten inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
b. Een online cursus / training: een cursus die online te volgen is via een ander internetplatform op een computer, laptop of mobiele telefoon.
d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Empower Jezelf een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID
a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk,
wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Empower Jezelf opgenomen wordt.

3.FACTURERING/BETALING
Algemene leveringsvoorwaarden Empower Jezelf
a. Voor aanvang van de online cursussen / programma’s van Empower Jezelf is vooruitbetaling verschuldigd.
b. Indien u heeft gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 28 dagen zijn.
U ontvangt hiervoor een factuur.

4. DUUR EN BEËINDIGING
a. Empower Jezelf kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Empower Jezelf gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
b. Empower Jezelf kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en
betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
c. Empower Jezelf heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
d. Annulering/opzegging van een online cursus / programma overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst tenzij anders vermeld in op de verkooppagina van het product.
e. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Empower Jezelf vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

5. LEVERING EN LEVERTIJD
DEELNAME AAN EVENTS / SEMINARS
1. Voor wat betreft deelname aan events/seminars van Empower Jezelf: De deelnemer heeft na totstandkoming van de overeenkomst een wettelijke Algemene leveringsvoorwaarden Empower Jezelf bedenktijd van 14 dagen. Tijdens deze bedenktijd kan de deelnemer zijn
deelname aan het evenement kosteloos annuleren. 7 Dagen voor plaatsvinden van het webinar/event is dit echter niet meer mogelijk.
En vindt er geen restitutie meer plaats.
2. Annulering kan slechts schriftelijk plaatsvinden.
3. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of email.

DEELNAME AAN ONLINE TRAININGEN/ PROGRAMMA’S  EN COACHINGSTRAJECTEN
a. Empower Jezelf gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
b. Mocht Empower Jezelf onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Empower Jezelf alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Empower Jezelf een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
f. Verplaatsing van geplande een op een coachingsgesprekken is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Empower Jezelf. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
g. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.
h. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online trainingswebinars/ coachingsessies.
6. OVERMACHT
Algemene leveringsvoorwaarden Empower Jezelf
a. Empower Jezelf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Empower Jezelf als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. Empower Jezelf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Empower Jezelf niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Empower Jezelf alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het
moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Empower Jezelf geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Empower Jezelf tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
7. COPYRIGHT
a. Al het door Empower Jezelf vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Empower Jezelf niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Empower Jezelf gemaakte websites is slechts toegestaan door Nowweb.nl. Het clonen van websites / leeromgevingen is uitdrukkelijk verboden.
b. Het eigendom van door Empower Jezelf verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Empower Jezelf, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Empower Jezelf hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.
c. Empower Jezelf behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Algemene leveringsvoorwaarden Empower Jezelf
I. Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik:
niets uit de uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige
vorm of op enige wijze.
J. De inloggegevens worden op naam uitgegeven en zijn persoonlijk en het is
niet toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden.
8. AANSPRAKELIJKHEID
a Voor wat betreft het gebruik van cms-systemen, staat De Web Academie bij
de overdracht van de door de opdrachtgever geaccepteerde diensten, er
voor in dat het geheel naar behoren functioneert. Opdrachtgever dient zelf na
te gaan of hetgeen is geleverd overeenkomt met hetgeen is gevraagd en
geoffreerd. Nadat de opdrachtgever dat heeft beoordeeld en geaccepteerd,
is De Web Academie niet meer aansprakelijk voor eventuele falen in de
systemen omdat het functioneren kan worden beïnvloed door allerlei zaken,
zoals onoordeelkundig gebruik of problemen die worden veroorzaakt door
storingen of wijzigingen van de webserver van de host, scripttaalwijzigingen,
etc. Er kan derhalve geen garantie gegeven worden op het overeengekomen
van zogeheten open source systemen (cms). Voor zover De Web Academie bij
haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van
derden, waarop De Web Academie weinig of geen invloed kan uitoefenen kan
De Web Academie op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor
welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met De Web Academie of
het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt
gedurende de relatie met De Web Academie.
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is De Web Academie slechts aansprakelijk voor vervangende
schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van De
Web Academie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens
gederfde omzet of winst.
c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via
internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. De Web
Academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm
Algemene leveringsvoorwaarden De Web Academie
dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime
informatie.
d. De Web Academie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud
van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website
van de opdrachtgever is aangebracht.
e. De opdrachtgever dient De Web Academie terstond schriftelijk op de hoogte
te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de
opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor
eventuele hierdoor veroorzaakte door De Web Academie geleden schade.
9. OVERIG
a. De Web Academie zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever
aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit
geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het
uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan De Web Academie .
b. Wanneer De Web Academie bemiddelt bij webhosting voor een
opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze
webhoster stelt.
c. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na
schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan
het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. De Web Academie
zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en
eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
d. De Web Academie is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te
verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen. e. De geleverde websites worden zo ontwikkeld dat zij goed
werkzaam zijn in Internet Explorer vanaf versie 9.0 tot de op dat moment actuele
versies van Mozilla Firefox en Chrome.
De Web Academie
Vlieland 8
Algemene leveringsvoorwaarden De Web Academie
2631 NT Nootdorp
Tel: 06-34163009
Kvk 27321380 irene@dewebacademie.nl